Menu
Vorige Volgende

Economie

ECONOMIE: Investeren

“Ik heb een eigen bedrijf. Ik ben klein begonnen: eerst aan huis, toen in een loods van bekenden en nu heb ik een mooi pand op een industrieterrein. Het is een hele verantwoordelijkheid en een hele stap geweest. Ik ben blij dat ik bij het zetten van deze stap ben geholpen en terug kon vallen op mijn netwerk en op de gemeente. Natuurlijk moet je het uiteindelijk zelf doen, maar de medewerking en het meedenken vanuit de gemeente hebben me enorm geholpen . Mijn personeel en klanten zijn blij dat ik in Deurne ben gebleven. Deurne is goed bereikbaar vanuit de A67. Mijn personeel is blij met het station in Deurne, alhoewel dat spoor ook heel irritant kan zijn. Ik kan niet wachten op de tunnel onder het spoor! ”

“Ik ben mijn hele leven boer geweest en heb het bedrijf overgenomen van mijn vader. Al drie generaties lang hebben we geboerd, maar nu komt daar een einde aan omdat mijn kinderen het bedrijf niet overnemen. Onze dochter heeft plannen om bij ons bedrijf allerlei buitenactiviteiten te organiseren en zo op een andere manier toch het stokje over te nemen. We willen erg graag in ons huis blijven wonen. We hebben veel meegemaakt in dit huis en willen hier graag oud worden. Als we over een aantal jaren wat meer hulp nodig hebben, willen we toch graag zo lang mogelijk hier blijven wonen. We hopen dat onze dochter in de boerderij kan komen wonen en wij met hulp van onze dochter nog een mooie tijd kunnen hebben op de plek waar we het liefst zijn: thuis! ”

Ondernemen

Ondernemers moeten kansen hebben om hun bedrijven te ontwikkelen voor de toekomst. Verder vinden we dat jonge ondernemers volop kansen moeten krijgen om bedrijven op te starten. Met het strenge provinciale beleid wordt het in de toekomst steeds moeilijker om een agrarisch bedrijf te ontwikkelen. Wij vinden dat er ook voor deze bedrijven ontwikkelingsruimte moet zijn. Als gemeente moeten we ervoor zorgen dat we ondernemers steunen. Daarbij moet de gemeente een faciliterende rol hebben door een goed ondernemersklimaat te creëren. Vereenvoudiging van regelgeving en procedures helpen daarbij. Van de gemeente verwachten we dat ze meedenken in mogelijkheden door maatwerk te bieden, zoals in Neerkant met het omzetten van een witlofkwekerij naar een mechanisatiebedrijf ook is gebeurd.

Als bedrijventerrein Binderen verkocht is, moeten we aan de slag met een nieuwe plek voor uitbreiding van onze bedrijventerreinen. Bij de Kranenmortel zien we hiervoor kansen. Er ligt een stuk grond van zo’n 10 ha tussen de Breemortelweg en de Energiestraat klaar. Dit gebied moet inzetbaar worden.

We gaan ervoor zorgen dat iemand die een initiatief heeft, één aanspreekpunt heeft in de gemeente. Dit kan betekenen dat ambtenaren direct bereikbaar en beschikbaar zijn voor initiatiefnemers, zonder allerlei tussenstappen. Signaleren van kansen, meedenken met de initiatiefnemer en faciliteren zijn hierbij belangrijke pijlers.

Toerisme

We blijven pleiten voor het toegankelijk houden van de Peel. De Peel zorgt voor toerisme en recreatie. Deze kansen worden nog onvoldoende benut door de slechte toegankelijkheid van dit mooie natuurgebied. Natuurlijk moet de natuur niet verstoord worden, maar wij zien zeker mogelijkheden voor verbetering van de toegankelijkheid zonder dat dit ten koste gaat van de natuur in de Peel. De fietsverbinding tussen de kernen Liessel, Helenaveen en Neerkant, en een fietsroute door de Mariapeel zijn belangrijk voor het toerisme in onze gemeente.

DeurneNU vindt dat we de mensen die Deurne bezoeken een mooi verblijf moeten kunnen bieden. De verbinding zoeken in de organisatie van evenementen zorgt voor herkenbaarheid en trekt toerisme. We zien daar nu al mooie voorbeelden van: de Wieger die samenwerkt met de heemkundekring, de Oranjevereniging die samenwerkt met de Koninklijke Harmonie Deurne en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Er is sinds enige tijd weer een nieuw bestuur voor het Cultuur Centrum Martien van Doorne. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen. We hebben er vertrouwen in, maar willen ook de komende jaren de vinger aan de pols blijven houden.  Het gemeenschapsgeld moet goed besteed worden.

Bereikbaarheid en mobiliteit

Het betaald parkeren is deels afgeschaft. We zien een toename van de parkeerdruk in de ochtenden. Er gaan stemmen op om het betaald parkeren helemaal af te schaffen, maar daar zijn wij geen voorstander van. Het vermindert de mogelijkheden om parkeren te reguleren en ook degene die geen auto bezitten (of die niet meenemen) betalen mee. Afschaffen kost namelijk hoe dan ook geld. Geld dat mede opgebracht moet worden via de woonlasten.

De tunnel onder het spoor gaat er komen. Dat zal tot het zover is, ook overlast geven. De planning, de omleidingen, de toename van de verkeersdruk op andere plaatsen zal goed geregeld moeten worden. Overlast kunnen we niet wegnemen, maar we moeten goed voorbereid zijn en mensen goed informeren.

In het parkeren bij het station moeten we investeren. We gaan zorgen voor een structurele oplossing.

We vinden dat er in het centrum van Deurne geen grote fietsenstalling nodig is. Wel moeten er op verschillende plekken in het centrum voorzieningen worden getroffen om je fiets veilig te stallen. Tijdens evenementen kunnen we faciliteren dat er op deze piekmomenten een tijdelijke fietsenstalling wordt ingericht.

Glasvezel

Internet is vandaag de dag een belangrijke voorziening. Met name in het buitengebied is het internet onder de maat. DeurneNU vindt het van groot belang dat glasvezel in onze gemeente wordt aangelegd.

Buitengebied

Het buitengebied is de laatste jaren flink in beweging. Door de veranderende regelgeving op provinciaal en landelijk gebied, gaat de transitie de komende jaren een steeds snellere vlucht nemen. Als gemeente moeten we hier op inspelen. DeurneNU vindt dat de agrarische ondernemers een plek hebben in Deurne. We hebben de laatste jaren de geurverordening en de derde herziening bestemmingsplan buitengebied aangepast. De uitwerking van deze maatregelen heeft tijd nodig. Met het bestemmingsplan buitengebied wordt er meer mogelijk gemaakt voor verschillende functies in het buitengebied.

We hebben een primair agrarisch gebied (primag), waar alleen plaats is voor agrarische bedrijvigheid. Buiten het primag is er de mogelijkheid tot herbestemming van een agrarische locatie. Dit kan herbestemming zijn naar een burgerbestemming, kleinschalige (ambachtelijke) bedrijvigheid maar ook herbestemming tot een recreatie- of horecavoorziening moet mogelijk zijn.  Maar ook daar liggen volgens DeurneNU nog mogelijkheden voor agrarische bedrijven.     

Arbeidsmigranten

DeurneNU vindt dat arbeidsmigranten nodig zijn om de boel draaiende te houden. We hebben een aantal jaar geleden beleid opgesteld, waarin staat dat arbeidsmigranten netjes gehuisvest dienen te worden. Dit kan op het bedrijf zelf, mits voldaan wordt aan de voorwaarden. DeurneNU begrijpt dat het huisvesten van arbeidsmigranten weerstand op kan wekken in de buurt. Dit bleek tijdens het kenbaar maken van de plannen om arbeidsmigranten te gaan huisvesten in de voormalige verpleegstersflat. Met goed toezicht en een centraal aanspreekpunt merken we dat dit goed gaat. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling.  

DeurneNU vindt het niet verstandig om huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan op recreatieparken of campings. Dit komt omdat hier minder goed toezicht gehouden kan worden, omdat alles ruimer is opgezet. In deze situatie kan er sneller overlast ontstaan.

Centrum Deurne

We hebben flink geïnvesteerd in het centrum en we hopen dat dit een positief effect heeft. We moeten ondernemers blijven verleiden zich te vestigen in het centrum. Leegstand maakt ons centrum niet aantrekkelijk. We bieden daarom kansen voor verandering van functies, zoals wonen en horeca.

Wat hebben we gedaan, wat blijven we doen, wat gaan we doen

 • Eén aanspreekpunt organiseren voor initiatieven van ondernemers en ondernemende burgers.
 • Mogelijkheden bieden voor ondernemers.
 • Mogelijkheden voor agrarisch ondernemers, zowel in het primag als in het ‘gemengd landelijk gebied’.
 • Voorbereidingen treffen voor een uitbreiding van industriegebied Kranenmortel.
 • Glasvezel realiseren voor heel Deurne.
 • Een tunnel realiseren onder het spoor .
 • Investeren in parkeren rondom het NS-station.
 • Een gedegen evaluatie uitvoeren van het gratis parkeren in het centrum van Deurne.
 • De Peel toegankelijk houden.
 • Glastuinbouwgebied invullen met kassen.
 • Investeren in het centrum van Deurne.

 

 

Website door Buro TARGET